Потребни документи и услови за А категорија

Опис на категоријата:

Во категоријата ,,А“ спаѓаат мотоцикли со или без бочна приколка, како и трицикли со моќност поголема од 15 kw.

Потребни документи и услови:

 • Наполнети 24 години возраст или
 • Наполнети 21 години возраст ако 2 години поседува категорија „А2“
 • Фотокопија од возачка дозвола заверена на нотар
 • Лична карта
 • Уверение за здравствената и психофизичката способност  за управување со моторни возилa
 • Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач    (свидетелство, уверение, диплома издадени од образовни установи верифицирани од МОН на Р. С. Македонија, фотокопија заверена на нотар)
 • Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (16н/ч теор. и 16 н/ч практ.)
 • Потврда  за извршено оспособување на кандидатот за возач од областа на укажување прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода (ако не поседува друга катег.)
 • Доказ за уплатен износ на трошоци сврзани со полагање на возачкиот испит
 • Пријава за полагање на возачки испит
 • Потребни документи за полагање возачки испит за возач кој поседува „Б“ категорија:

 • Наполнети 24 години возраст или
 • Наполнети 21 години возраст ако 2 години поседува категорија „А2“
 • Фотокопија од возачка дозвола заверена на нотар
 • Лична карта
 • Уверение за здравствената и психофизичката способност  за управување со моторни возилa
 • Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач    (свидетелство, уверение, диплома издадени од образовни установи верифицирани од МОН на Р. С. Македонија, фотокопија заверена на нотар)
 • Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (4 н/ч теор. и 16 н/ч практ.)
 • Доказ за уплатен износ на трошоци сврзани со полагање на возачкиот испит
 • Пријава за полагање на возачки испит
 • Забелешка: За оваа категорија се полага само практичен дел од возачкиот испит.